คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                                                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ท 31101                                      ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 1                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1                                                   จำนวน 40  ชั่วโมง                         จำนวน  1.0  หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่านจับใจความสำคัญ อ่านวิเคราะห์ วิจารณ์
คาดคะเน ตอบคำถาม เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดบันทึกการศึกษาค้นคว้า
พูดสรุปความรู้ แนวคิด แสดงความคิดเห็น ประเมินเรื่องจากการฟังและการดู แต่งบทร้อยกรอง ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานและบทร้อยกรอง  ศึกษาหลักการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ ปฏิบัติ
นำเสนอผลงาน  อย่างมีมารยาท  รู้คุณค่าและสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆไปประยุกต์ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

รหัสตัวชี้วัด 

ท 1.1                         ท 1.1 ม.4-6/2        ท 1.1 ม.4-6/3        ท 1.1 ม.4-6/5       ท 1.1 ม.4-6/8

ท 1.1 ม.4-6/9

ท 2.1                         ท 2.1 ม.4-6/1       ท 2.1 ม.4-6/4        ท 2.1 ม.4-6/5        ท 2.1 ม.4-6/6

ท 2.1 ม.4-6/8

ท 3.1                         ท 3.1 ม.4-6/1        ท3.1 ม.4-6/4

ท 4.1                         ท 4.1 ม.4-6/2       ท 4.1 ม.4-6/5       ท 4.1 ม.4-6/6       ท 4.1 ม.4-6/7

ท 5.1                         ท 5.1 ม.4-6/1        ท 5.1 ม.4-6/5

 

รวม  18  ตัวชี้วัด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s