หลักการฟัง

 

        หลักการฟัง

จุดมุ่งหมายของการฟัง

การฟัง การดูมีหลักและจุดมุ่งหมายหลายอย่างดังนี้

๑.  การฟังเพื่อความรู้

การฟังเพื่อความรู้ ต้องฟังโดยตั้งใจ มีสมาธิจึงจะบรรลุจุดมุ่งหมายในการฟัง ต้องแยกให้ได้ว่า  ตอนใดเป็นความรู้สึกนึกคิด ตอนใดเป็นข้อเท็จจริง หรือ ตอนใดเป็นความคิดเห็นของผู้พูด ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ สิ่งใดที่เป็นความรู้ใหม่ ๆ ต้องจดบันทึกความสำคัญไว้ด้วย

๒.  การฟังคำสั่งเพื่อนำไปปฏิบัติได้

ต้องฟังด้วยความตั้งใจ และฟังให้เข้าใจแยกข้อความว่า ใครสั่ง สั่งทำอะไร ทำอย่างไร

ถ้าฟังคำสั่งไม่เข้าใจ ให้ขอร้องผู้พูดให้พูดซ้ำจนเข้าใจ ควรจดบันทึกคำสั่งไว้เพื่อกันลืม และจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๓.  การฟังเพื่อความเพลิดเพลิน

ผู้ฟังจะเกิดอารมณ์และความรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อได้ฟังน้ำเสียง อาจเป็นเสียงมนุษย์ เสียงดนตรี เสียงธรรมชาติ หรือการได้ฟังเรื่องราวที่พอใจ นอกจากจะเกิดความเพลิดเพลินแล้ว ยังก่อให้เกิดความรู้ ความรู้สึกข้อคิดต่าง ๆ ที่อาจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๔.  การฟังเพื่อพิจารณาคุณค่าของสิ่งที่ฟัง

ต้องเลือกเฟ้นเรื่องที่ดีมีประโยชน์แก่ตนเองให้มากที่สุด โดยมีหลักสำคัญ  คือ เรื่องนั้นเป็น
เรื่องเกี่ยวกับอะไร ฟังแล้วมีคติสอนใจอะไรบ้าง ฟังแล้วได้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรบ้าง ฟังแล้ว
ได้ประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้อย่างไร และสามารถนำสำนวนภาษาไปใช้พูดใช้เขียนได้อย่างไร

๕.  หลักการฟังคำถาม

ต้องตั้งใจฟังคำถามและจับใจความว่าผู้ถามต้องการถามเรื่องอะไร ถามว่าอย่างไร

ให้เรียงลำดับเรื่องที่ฟังว่าถามคำถามใดก่อน-หลังถ้าฟังคำถามไม่เข้าใจควรขอร้องผู้ถามให้ถามซ้ำ ควรจดบันทึกคำถามไว้เพื่อกันลืม และตอบคำถามให้ตรงประเด็นและเรื่องราวที่ถาม

๖.  หลักการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ

ผู้ฟังต้องตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิ ฟังเรื่องให้เข้าใจ  และตั้งคำถามถามตนเองว่าเรื่องนั้น

เป็นเรื่องอะไร ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร  อย่างไร ให้พิจารณาว่าตอนใดเป็นใจความสำคัญ

ตอนใดเป็นส่วนขยาย ให้วิเคราะห์แยกแยะว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริง อะไรเป็นข้อคิดเห็น อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล เพื่อประโยชน์ในการตีความและประเมินค่าของเรื่องที่ฟัง และให้บันทึกข้อความที่สำคัญไว้  โดยใช้ภาษาของตนเองอย่างสั้น ๆ ง่าย ๆ เพื่อเป็นการสรุปความ

การฟังเชิงวิเคราะห์ 

มีหลักการดังนี้

๑.  ฟังเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด  ตั้งแต่ต้นจนจบ

๒.  พิจารณาแยกแยะว่าตอนใดเป็นข้อเท็จจริง  ตอนใดเป็นข้อคิดเห็น

๓.  ใช้ความรู้  ประสบการณ์  แยกแยะส่วนที่ดี  และส่วนที่บกพร่อง  อย่างมีเหตุผล

๔.  เมื่อฟังจบแล้วต้องบอกได้ว่าเรื่องที่ฟังนั้นมีคุณค่าอย่างไร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s