แบบทดสอบ เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม

 

แบบทดสอบ เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม

คำชี้แจ้ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย กากบาท  ลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้

๑.  กลวิธีที่ผู้เขียนใช้นำเสนอเรื่อง คือข้อใด

ก.  ใช้ภาพย้อนกลับไปกลับมา

ข.  ใช้สามัญสำนึก

ค.  ใช้การเขียนจดหมาย

ง.  ใช้การโทรศัพท์ทางไกล

๒.  พฤติกรรมของประพันธ์กับอุไรที่บ้านพักตาก

อากาศที่หัวหิน ตรงกับสำนวนไทยในข้อใด

ก.  น้ำตาลใกล้มด

ข.  อ้อยเข้าปากช้าง

ค.  ใกล้เกลือกินด่าง

ง.  ชิงสุกก่อนห่าม

๓.  ความล้มเหลวในชีวิตสมรสของประพันธ์

แสดงให้เห็นถึงข้อดีของค่านิยมใด

ก.  คลุมถุงชน

ข.  ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

ค.  ผัวเดียวเมียเดียว

ง.  พระยาเทครัว

๔.  แนวคิดใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏในเรื่อง

ก.  ความรักชาติ

ข.  ความรักนวลสงวนตัว

ค.  ความนิยมรับราชการ

ง.  ความนิยมเป็นเสมียน

๕.  ข้อใดกล่าวถึงการใช้ฉากในเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง

ก.  เอื้อต่อการดำเนินเรื่อง

ข.  สอดคล้องกับอารมณ์ตัวละคร

ค.  กำหนดฉากบริเวณที่อยู่ของจดหมาย

ง.  พรรณนาฉากไว้อย่างละเอียดชัดเจน

๖.  ประพันธ์เดินทางมาจากลอนดอนทางใด

          ก.  รถไฟ

ข.  เรือ

ค.  เครื่องบิน

ง.  รถม้า

๗.  ผู้หญิงคนใดมีความเกี่ยวข้องกับประพันธ์

ต่างจากบุคคลอื่น

ก.  แม่กิมเน้ย

ข.  แม่ประไพ

ค.  แม่อุไร

ง.  แม่ศรีสมาน

๘.  จากเรื่อง “ หัวใจชายหนุ่ม ” ไม่ปรากฏคำที่มา

จากภาษาใดต่อไปนี้

ก.  ภาษาจีน

ข.  ภาษาญี่ปุ่น

ค.  ภาษาฝรั่งเศส

ง.  ภาษาเยอรมัน

๙.  คำในข้อใดมีที่มาต่างจากข้ออื่น

ก.  เร็สตอรังต์

ข.  แบชะเล่อ

ค.  อันศิวิไลซ์

ง.  ฟรี

๑๐. วรรณคดีในข้อใดปรากฏในเนื้อเรื่อง

ก.  สามก๊ก

ข.  รามเกียรติ์

ค.  อิเหนา

ง.  ขุนช้างขุนแผน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s