โครงสร้าง

                                                    โครงสร้างรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รหัสวิชา  ท 31101                                         รายวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน  1                           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

อัตราส่วนคะแนน  70 : 30                                        เวลา  40  ชั่วโมง                                    จำนวน 1.0 หน่วยการเรียน 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

อิเหนา  ตอน

ศึกกะหมังกุหนิง

ท 1.1  ม.4-6/9

ท 2.1 ม.4-6/5

ท 3.1 ม.4-6/4

ท 4.1 ม.4-6/5

 

ท 5.1 ม.4-6/1

– มารยาทในการอ่าน

– การประเมินคุณค่างานเขียน

– การประเมินเรื่องที่ฟังและดู

– อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

– หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น

10

20

2

นิทานเวตาล  เรื่องที่ 10

 

ท 1.1 ม.4-6/8

 

ท 2.1 ม.4-6/6

ท 3.1 ม.4-6/1

 

ท 4.1 ม.4-6/7

 

 

ท 5.1 ม.4-6/5

– การสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– การอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ

– การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

– การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– วรรณกรรมพื้นบ้าน

10

20

สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1

( ไม่ระบุ )

10

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

3

หัวใจชายหนุ่ม

ท 1.1 ม.4-6/2

 

ท 1.1 ม.4-6/5

 

ท 2.1 ม.4-6/1

 

ท 4.1 ม.4-6/2

– การตีความจากการอ่านสื่อประเภทต่าง ๆ

– การแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

– การเขียนสื่อสารในรูปแบบจดหมาย

– การใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค

10

20

4

นิราศนรินทร์คำโคลง

ท 1.1 ม.4-6/3

 

ท 2.1 ม.4-6/4

ท 2.1 ม.4-6/8

ท 4.1 ม.4-6/6

– การวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน

– การเขียนในรูปแบบสารคดี

– มารยาทในการเขียน

– การสร้างคำในภาษาไทย

10

10

สอบปลายภาคเรียนที่ 1

( ไม่ระบุ )

20

รวม

40

100

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s